Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene bepalingen

De volgende bepalingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid onderaan deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze zelf aan ons verstrekt. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dat zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Die gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde op het adres dat in het impressum is vermeld, contact met ons opnemen in verband met deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

U heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Voor details, zie het privacybeleid onder "Recht om verwerking te beperken".

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt voornamelijk via cookies en via zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en over uw bezwaarmogelijkheden vindt u in het volgende privacybeleid.

2. Algemene bepalingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsproblemen kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya

Telefoon: +49 (0) 4251 / 811 – 0
e-mail: info@hartje.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de gegevensverwerking bepaalt (bv. namen, e-mailadressen enz.).

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

secom IT GmbH
Nienburger Straße 9a
27232 Sulingen

Telefoon: +49 (0) 4271 / 9473 - 800

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op grond van art. 6 §1 lid e of f, AVG heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dat geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen. De desbetreffende rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende rechtmatige gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van art. 21 §1, AVG).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dat geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar overeenkomstig art. 21 §2, AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun plaats van arbeid of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een overeenkomst uit te voeren, aan u of aan een derde te laten overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zal dat alleen gebeuren voor zover dat technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toezendt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van die gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum voor dit doel is vermeld en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht om verwerking te beperken

U heeft ook het recht om te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt daarvoor te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, zullen wij gewoonlijk tijd nodig hebben om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van ze te verwijderen.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze heeft nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, heeft u het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in plaats van ze te verwijderen.
  • Indien u overeenkomstig art. 21 §1, AVG bezwaar heeft aangetekend, moet een afweging van uw en onze belangen gemaakt worden. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen primeren, heeft u het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen die gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De webpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessie-cookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat u het automatisch verwijderen van cookies na het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u heeft aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 §1 lid f, AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch foutloos en geoptimaliseerd aan te bieden. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden die in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.

Cookie-instellingen wijzigen

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

  • browsertype en -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • hostnaam van de computer die toegang heeft
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van die gegevens is gebaseerd op art. 6 §1 lid f, AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisering van zijn website - daarvoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor het geval van vervolgaanvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevuld, is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 §1 lid a, AVG). U kunt die toestemming te allen tijde herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming om de gegevens op te slaan herroept of het doel om de gegevens op te slaan niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaringstermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te behandelen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 §1 lid b, AVG voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele bepalingen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 §1 lid a, AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 §1 lid f, AVG), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming om de gegevens op te slaan herroept of het doel om de gegevens op te slaan niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaringstermijnen - blijven onaangetast.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De dienstverlener is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw websitegebruik wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google Analytics-cookies en het gebruik van die analysetool zijn gebaseerd op art. 6 §1 lid f, AVG. De websitebeheerder heeft er een rechtmatig belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dat betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die lid zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de websitebeheerder zal Google die informatie gebruiken om uw websitegebruik te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven in het kader van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de gepaste instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw websitegebruik (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat die gegevens door Google worden verwerkt. Dat kan door de browserplugin te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt gegevensverzameling door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst dat voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens via Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Verwerking van bestellingen

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties volledig toe.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Zo kunnen rapporten worden opgesteld die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Die gegevens zijn afkomstig van Google-reclame op basis van interesses en van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals aangegeven onder het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Bewaarperiode

Gegevens die door Google worden opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificatiemiddelen (bijv. User ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden via de volgende link https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

Adform

Op deze website gebruiken wij de Adform tool van Adform A/S, Silkegade 3B, ST. & 1., 1113 Kopenhagen, Denemarken, die gegevens verzamelt voor analyse-, marketing- en optimalisatiedoeleinden en ons daardoor helpt onze marketingactiviteiten, onze website en/of onze app te verbeteren. De verzamelde gegevens worden door Adform gebruikt om advertentiecontacten en kliks op advertenties te koppelen aan een daaruit resulterend gebruik van onze website. Op die manier kunnen wij nagaan of internetgebruikers die onze advertenties hebben gezien en onze website bezoeken, in welke producten zij geïnteresseerd zijn en ook hoe de website wordt gebruikt. Dit helpt ons om ons advertentiebudget efficiënter in te zetten. De verzamelde gegevens kunnen ook door ons worden gebruikt om advertenties aan te bieden op basis van uw interesses (bijv. bekeken producten). Voor het verzamelen van gegevens worden pseudonieme online-identificatienummers (online-ID's) gebruikt, zoals cookie-ID's, IP-adressen, Device ID‘s, Advertising ID / IDFA (bijv. op Android- of Apple-smartphones). Hier worden geen unieke gebruikersgerelateerde gegevens zoals naam of adres opgeslagen. Alle ID's die wij gebruiken, maken alleen de herkenning van uw eindapparaat, uw internetbrowser of de gebruikte app mogelijk. De verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren als een gebruiker van onze website of app zonder uw afzonderlijke toestemming. De rechtsmatigheid van de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1a EU-AVG. Als u niet wilt dat Adform gegevens verzamelt, kunt u als volgt te werk gaan:

Onder de volgende links vindt u uitleg hoe u de gegevensverzameling op uw computer of mobiele apparaat kunt deactiveren:
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

 

5. Plugins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De dienstverlener van de site is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die voorzien is van een YouTube-plugin, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende soorten cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van die cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dat voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 §1 lid f, AVG.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Vimeo

Onze website gebruikt plugins van het videoportaal Vimeo. De dienstverlener is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die voorzien is van een Vimeo-plugin, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van Vimeo. Daarbij wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht. Bovendien verzamelt Vimeo uw IP-adres. Dat geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen account heeft bij Vimeo. De informatie die door Vimeo wordt verzameld, wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dat voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 §1 lid f, AVG.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde web fonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een webpagina oproept, laadt uw browser de vereiste web fonts in de cache van uw browser om de teksten en lettertypen correct weer te geven.

Daarvoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Daardoor komt Google te weten dat u onze website via uw IP-adres heeft bezocht. Google Web Fonts wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 §1 lid f, AVG.

Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de landkaartendienst Google Maps via een API. De dienstverlener is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website vermelden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 §1 lid f, AVG.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl